Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Newgarden.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. DEFINICJE
 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 5. REJESTRACJA
 6. WARUNKI SPRZEDAŻY
 7. SPOSÓB I TERMIN SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA ORAZ KOSZT DOSTAWY
 8. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI
 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 10. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 12. WARUNKI GWARANCJI I REKLAMACJI
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego Newgarden.pl dostępnego pod adresem http://www.newgarden.pl.

Właścicielem Sklepu Internetowego Newgarden.pl. IG Handel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawa 00-427, ul. Dmochowskiego 4/2, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000502893, NIP: 7010414913, REGON: 147122634

Klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedającym poprzez wiadomości e-mail pod adresem: [email protected], telefonicznie dzwoniąc pod numer  +48 535 084 610 w dni robocze w godz. 10.00-18.00. Adres do korespondencji: ul. Dmochowskiego 4/2, 00-427 Warszawa.

     2. DEFENICJE

Właściciel Sklepu, Sprzedający – Właściciel Sklepu Internetowego Newgarden.pl, o którym mowa w §. 1 ust. 2 Regulaminu;

Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo Przedsiębiorców (Dz.U. 2018, poz. 646).

Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (w rozumieniu art. 22 z indeksem 1 kodeksu cywilnego)

Umowa Sprzedaży na odległość – wszelkie umowy sprzedaży produktów lub świadczenia usług zawierane ze Sprzedającym.

Produkt – rzecz ruchoma dostępna w ofercie Sprzedającego

Sklep Internetowy – Sklep Internetowy Newgarden.pl dostępny pod adresem internetowym https://www.newgarden.pl/

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Konto Klienta – funkcjonalność informatyczna w postaci zbioru danych Klientów określonych w §5 punkt 4 i 5 przechowywanych w Sklepie Internetowym Sprzedającego umożliwiająca m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.

Przedsiębiorca Indywidualny – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i zawierająca umowę bezpośrednio związaną z tą działalnością, kiedy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, w szczególności wynikającego z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

     3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Newgarden.pl oraz świadczy usługę „Newsletter”.

Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego Newgarden.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.

Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgodny na przesyłanie informacji handlowych.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

 1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
 2. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
 3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
 4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika,
 5. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
 6. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
 7. podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 7 należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejacej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Właściciela Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.

Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Właściciela Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Właściciela.

Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 9 i 11 wynosi 14 dni.

Zamówienia, w sposób określony w p. 6,  można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone Konto Klienta.

Klient, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail i hasło.

     4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:

 1. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
 2. Włączoną obsługę Java Script,

Polityka Cookies znajduje się pod tym linkiem: https://www.newgarden.pl/polityka-cookies/

Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu.

     5. REJESTRACJA

Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Klienta.

Użytkownik może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Klienta i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.

Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.

W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

 1. Imię i nazwisko,
 2. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
 3. Numer telefonu.

Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:

 1. Firmę,
 2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 3. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
 4. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
 5. Numer telefonu.

Wypełnienie formularza rejestracyjnego danymi, o których mowa w ust. 4 lub ust. 5 oraz kliknięcie „Załóż konto” kończy proces rejestracji. Z tą chwilą zawierana umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną i tworzone jest Konto Klienta. Kliknięcie „Załóż konto” stanowi także potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

     6. WARUNKI SPRZEDAŻY

Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego Newgarden.pl.

Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Newgarden.pl są: Sprzedający oraz Kupujący.

Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Klientem zarejestrowanym (posiadającym Konto Klienta) jak i z Klientem niezarejestrowanym. Klient niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:

 1. podać adres e-mail oraz dane, o których mowa w § 5 ust. 4 lub 5,
 2. potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem

Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

Sklep prowadzi zarówno sprzedaż detaliczną, jak i hurtową.

Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 10-13. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 8-13.

Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej lub mailowo można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. W zamówieniu mailowym należy wskazać nazwę i symbol produktu oraz dane, o których mowa w ust. 3 pkt a. Zamówienie składane telefonicznie pod numerem  +48 535 084 610 przyjmowane są w poniedziałek  – piątek 10.00 – 18.00, sobota 10.00 – 14.00.

Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:

 1. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
 2. dodania ich do koszyka,
 3. wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
 4. zalogowania do Konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,
 5. dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany.
 6. kliknięcia przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.

W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 5 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:

 1. zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
 2. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
 3. propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta. Akceptacja kontroferty może nastąpić tylko w wiadomości e-mail. Akceptacja kontroferty dokonana w inny sposób, w szczególności telefonicznie, nie doprowadzi do zawarcia umowy sprzedaży.

Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 10 lit c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, zmiana ceny, itp.

Kontroferta, o której mowa w ust. 10 lit. c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia telefonicznie treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta. Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego Konsument prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail Sprzedającego o treści np.: „Akceptuję warunki umowy”.

Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu Newgarden.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

Dowodem sprzedaży jest faktura VAT lub paragon fiskalny. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054) a także rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis nabywcy towaru nie jest obowiązkowy. W związku z tym nabywca otrzymuje jedynie faktury Vat. Nabywca będący osobą fizyczną dokonuje zakupu oraz gdy jest przedsiębiorcą podając dane prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, faktura będzie wystawiona na nabywcę jako przedsiębiorcę, w wyniku domniemania, że zakup dokonany jest w powiązaniu z działalnością gospodarczą. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), nabywca akceptuje wystawianie i przesyłanie Faktur VAT oraz Faktur Korygujących w formie elektronicznej faktury na podany w zamówieniu adres e-mail, jednocześnie rezygnując z otrzymywania ich w formie papierowej. Zgodę taką można cofnąć poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sprzedawcy.

W wypadku odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość lub w przypadku zwrotu środków w związku z uznaną reklamacją, sprzedawca wyśle na adres e-mail podany przez nabywcę podczas składania zamówienia, fakturę korygującą w formie elektronicznej z prośbą o jej potwierdzenie.

Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 10 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia przez Klienta. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Klienta. Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić. Kupującemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.

     7. SPOSÓB I TERMIN SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA

Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad.

Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.

Orientacyjne terminy realizacji zostały wskazane na stronach produktów. Termin realizacji konkretnego zamówienia zostanie ustalony w umowie sprzedaży.

Zakupione towary są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres przez firmę kurierską.

Sprzedający może dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Klienta.

Klient ma prawo sprawdzić, w obecności osoby dostarczającej towar, czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem oraz sporządzić stosowny protokół w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową sprzedaży.

8. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:

1. Przelew tradycyjny na konto Przedpłata na podstawie proformy

Po złożeniu zamówienia otrzymasz na swój adres e-mail wszystkie niezbędne informacje – sumę zamówienia do zapłaty, dane do przelewu oraz numer naszego konta. Twoje zamówienie zostanie przekazywane do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.

Dane do przelewu, które będą Ci potrzebne:

IG Handel sp. z o.o.
ul. Dmochowskiego 4/2
00-427 Warszawa

NIP:7010414913

Numer konta:
04 1240 1037 1111 0010 5671 0075
Bank Pekao SA

       2. Przelew online – Przelewy24

Za swoje zamówienie możesz zapłacić szybkim przelewem online, który realizujemy za pośrednictwem płatności Przelewy24. Wystarczy, że wybierzesz swój bank i zalogujesz się do niego. Wszystkie dane niezbędne do przelewu zostaną przypisane automatycznie i od razu połączymy Twoją płatność z konkretnym zamówieniem. Tym samym natychmiastowo przekażemy je do realizacji.

3. Karta płatnicza

Opłacenie zamówienia za pomocą karty płatniczej to szybka, wygodna i przede wszystkim bezpieczna forma płatności. Honorujemy karty Mastercard oraz Visa. Ty opłacasz swoje zamówienie, a my od razu przekazujemy je do realizacji.

4. Blik

W naszym sklepie internetowym możesz skorzystać również z szybkiej i bezpiecznej formy płatności jaką jest BLIK. W przypadku płatności BLIKIEM do jej zrealizowana niezbędny będzie jedynie Twój telefon z aplikacją bankową. Płatności BLIK realizujemy za pomocą płatności Przelewy24.

5. Płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym

Podczas osobistego spotkania w naszym salonie meblowym za zakup można zapłacić gotówką lub kartą bankową.

Sycowska 11,

60-003 Poznań

pon-pt – 10:00 – 18:00

sb – 10:00 – 14:00

 

Towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek lub po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji.

     9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

 1. wiadomością e-mail, na adres [email protected],
 2. w formie pisemnej, na adres ul. Sycowska 11, 60-003 Poznań,

Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi lub Przedsiębiorcy In potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego adres e-mail.

Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

 1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
 2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
 3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi lub Przediębiorcy Indywidualnemu w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

W przypadku skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jest on zobowiązany zwrócić towar Sprzedającemu w terminie do 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego o odstąpieniu od umowy oraz otrzymania towaru, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

     10. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

Właściciel Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy Newgarden.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.

Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.

Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

     11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”) oraz przepisami krajowymi, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o jedną z następujących podstaw prawnych:

 1. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (świadczenia usługi drogą elektroniczną) lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, w tym w szczególności w celu:

– utworzenia i zarządzania Kontem;

– obsługi i realizacji Zamówienia;

– przeprowadzenia procesu płatności;

– zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania z serwisu;

– rozliczenie usług;

– obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń składanych za pomocą formularza kontaktowego;

– nawiązania kontaktu w związku z realizacją umowy (świadczeniem usługi);

 1. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia praw i obowiązków ciążących na Administratorze danych np. podatkowych i księgowych;

3.przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią takich jak:

archiwizacja danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych;

obsługa zgłoszeń niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy;

zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług;

windykacja należności;

dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i w postępowaniach polubownych;

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na postawie ważnej zgody Użytkownika lub Przedsiebiorcy udzielonej w sposób dobrowolny i świadomy w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych. Akceptując regulamin Klient akceptuje polityke prywatnosci znajdującej się w dziale Polityka prywatnosci.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Jednakże podanie danych kontaktowych o których mowa jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy oraz uzyskania możliwości składania oświadczeń o przyjęciu oferty składanej przez Sprzedawcę w ramach serwisu.

Dokonując rejestracji, Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz zgromadzonych w koncie, w celach marketingowych, informacyjnych oraz promocji towarów.

Zgoda na przetwarzanie danych dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji.

Każdy użytkownik ma prawo do skorzystania z uprawnień, o których mowa z ww. uprawnień użytkownik może korzystać poprzez Konto lub zwrócić się korespondencyjnie na adres [email protected] lub do ul. Sycowska 11, 60-003 Poznań

Zgłoszenie przez Użytkownika żądania usunięcia przez danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, w trybie wskazanym, powoduje iż dalsze świadczenie usług przez  jest możliwe wyłącznie w ograniczonym zakresie.

     12. WARUNKI GWARANCJI I REKLAMACJI

Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.

Każdy zakupiony w e-sklepie produkt objęty jest gwarancją producenta lub sklepu. Długość okresu gwarancyjnego oraz czas realizacji zgłoszenia reklamacyjnego jest określana przez producenta i jest różna w poszczególnych produktach.

Gwarancja dla firm i przedsiębiorców wynosi 12 miesięcy.

Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi.

W przypadku sprzedaży towarów używanych odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest ograniczona do 12 miesięcy.

W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym  na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego (rękojmia jest wyłączona dla przedsiębiorców).

Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru w przypadku Klienta nie będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym przechodzi z chwila powierzenia towaru  przez Sprzedającego przewoźnikowi w związku z czym Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania przewoźnika.

Reklamacja może zostać złożona za pośrednictwem elektronicznego formularza reklamacyjnego, mailowo na adres: [email protected] oraz  pocztą tradycyjną na adres: ul. Sycowska 11, 60-003 Poznań

Formularz reklamacyjny zawiera:

 1. Imię i nazwisko,
 2. numer zamówienia
 3. opis wady towaru/opis nieprawidłowości w działaniu Sklepu,
 4. datę zakupu

Reklamacja z tytułu rękojmi zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty możliwości zapoznania się przez Sprzedającego z żądaniem konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego.

     13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji lub naruszenia interesów Klienta, Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl

W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów,  których stroną jest konsument.

O  każdej  zmianie  Regulaminu  Właściciel Sklepu  powiadomi  zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu  wchodzą  w  życie  z  upływem  terminu  wypowiedzenia.  Do  zamówień złożonych  przed  wejściem  w  życie  zmian  Regulaminu,  stosuje  się  postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

Regulamin obowiązuje od dnia 17 listopada 2023 r.