Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO NEWGARDEN.PL

Definicje

W treści niniejszej polityki posługujemy się poniższymi zwrotami: Serwis – serwis internetowy prowadzony przez NEWGARDEN pod adresem www.newgarden.pl.

My, NEWGARDEN, Administrator – IG Handel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawa 00 – 427, ul. Dmochowskiego 4/2, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000502893, NIP: 7010414913 REGON: 147122634, adres e – mail: [email protected], nr tel. +48 535 084 610

Ty, Pan, Pani, Państwo, Klient – osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez IG Handel w związku z korzystaniem z Serwisu.

Kim jest administrator danych?

Administrator danych to osoba ustalająca cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest IG Handel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Czyje dane osobowe przetwarzamy?

W związku z prowadzoną działalnością, przetwarzamy w szczególności dane osobowe użytkowników Serwisu. Zakres przetwarzanych danych każdorazowo jest adekwatny do celów przetwarzania.

Jakie dane gromadzimy za pomocą Serwisu, a także w jakim celu je wykorzystujemy?

Zakres Państwa danych, jakie gromadzimy oraz cele ich przetwarzania uzależnione są od wykorzystywanych funkcjonalności Serwisu, i tak:

Przeglądanie witryny Serwisu

Jakie dane gromadzimy?

Dane zapisywane w formie logów serwera, w których użytkownik identyfikowany jest jako adres URL. Dane te obejmują:

czas nadejścia zapytania,

czas wysłania odpowiedzi,

nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

informacje o przeglądarce użytkownika,

Informacje o adresie IP.

W jakim celu przetwarzamy dane?

Na potrzeby administrowania serwerem, na którym zapisany jest Serwis, a także analizy statystycznej ruchu w Serwisie.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem że warunkuje możliwość prawidłowego korzystania z Serwisu.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

W oparciu o:

zawartą umowę, której przedmiot stanowi usługa świadczona drogą elektroniczną w postaci udostępnienia Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz

nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegający na możliwości udostępniania Serwisu osobom trzecim, a także zagwarantowaniu prawidłowego wyświetlania Serwisu.

Komu możemy udostępniać Twoje dane?

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy będziemy do tego zobowiązani lub uprawnieni na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza:

osoby obsługujące naszą infrastrukturę lub systemy informatyczne,

osoby zapewniające hosting danych,

podwykonawcy uczestniczący w realizacji zawartych z Tobą umów.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas niezbędny do wykonania zawartych umów lub przez czas trwania naszego prawnie uzasadnionego interesu w przetwarzaniu danych – przy czym w każdym przypadku nie krócej, niż przez okres Twoich odwiedzin na witrynach Serwisu.

Pamiętaj, że w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes – masz możliwość zgłoszenia sprzeciwu względem dalszego przetwarzania danych, zgodnie z pkt. 8 poniżej

Newsletter

Jakie dane gromadzimy?

Adres poczty elektronicznej .

W jakim celu przetwarzamy dane?

Dla celów marketingowych, związanych z wysyłką newslettera, w tym do informowania o treści naszej oferty, aktualnych promocjach, konkursach, programach lojalnościowych itd.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem że warunkuje możliwość otrzymywania newslettera.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

W oparciu o zgodę na otrzymywanie newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – udzieloną w szczególności poprzez uzupełnienie stosownego formularza w obrębie Serwisu i kliknięcie zatwierdzającego przycisku („Zapisz się”), zaznaczenie dedykowanego pola przy składaniu zamówienia lub rejestracji albo w inny sposób.

Pamiętaj, że masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (np. poprzez wysyłkę stosownej wiadomości email na adres: [email protected]), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Komu możemy udostępniać Twoje dane?

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy będziemy do tego zobowiązani lub uprawnieni na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza:

osoby obsługujące naszą infrastrukturę lub systemy informatyczne,

osoby zapewniające hosting danych,

podwykonawcy, za pomocą których możemy realizować wysyłkę newslettera.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie newslettera.

Powiadomienia SMS

Jakie dane gromadzimy?

Numer telefonu .

W jakim celu przetwarzamy dane?

Dla celów marketingowych, związanych z wysyłką wiadomości tekstowych SMS – informujących o treści naszej oferty, aktualnych promocjach, konkursach, programach lojalnościowych itd.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem że warunkuje możliwość otrzymywania powiadomień SMS.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

W oparciu o zgodę na otrzymywanie powiadomień SMS (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – udzieloną w szczególności poprzez uzupełnienie stosownego formularza w obrębie Serwisu i kliknięcie zatwierdzającego przycisku („Zapisz się”), zaznaczenie dedykowanego pola przy składaniu zamówienia lub rejestracji albo w inny sposób.

Pamiętaj, że masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (np. poprzez wysyłkę stosownej wiadomości email na adres: [email protected]), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Komu możemy udostępniać Twoje dane?

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy będziemy do tego zobowiązani lub uprawnieni na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza:

osoby obsługujące naszą infrastrukturę lub systemy informatyczne,

osoby zapewniające hosting danych,

podwykonawcy, za pomocą których możemy realizować wysyłkę powiadomień SMS.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie powiadomień SMS.

Składanie zamówienia bez rejestracji Konta w Serwisie

Jakie dane gromadzimy?

Dane niezbędne do realizacji zamówienia, w tym: imię i nazwisko, adres, adres wysyłki (jeżeli jest inny), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, a w przypadku przedsiębiorców – także NIP oraz nazwa firmy.

W jakim celu przetwarzamy dane?

W celu:

wykonania złożonego zamówienia, w tym: wysyłki powiązanych wiadomości email, wysyłki towaru na wskazany adres oraz obsługi ewentualnych reklamacji,

dopasowania treści Serwisu do Twoich upodobań, w zależności od czynności podejmowanych przez Ciebie w serwisie – w tym w zakresie rekomendowanych towarów lub usług.

marketingu towarów lub usług NEWGARDEN, oferowanych w ramach Serwisu – w tym do informowania o treści naszej oferty, aktualnych promocjach, konkursach, programach lojalnościowych itd.,

prowadzeniu korespondencji za pomocą wszelkich znanych technologii, w tym: poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej (email) lub innych metod komunikacji (np. komunikatorów internetowych itd.).

tworzenia zestawień, analiz i statystyk – co obejmuje zwłaszcza badania marketingowe, analizy danych handlowych, planowanie rozwoju usług itd.

dochodzenia roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem że warunkuje możliwość pełnego korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym zwłaszcza składania zamówień.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

W oparciu o:

zawartą umowę, której przedmiot stanowi dostawa towarów lub świadczenie usług zamówionych za pośrednictwem Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

powszechnie obowiązujące przepisy, które nakładają na nas obowiązki prawne, dla realizacji których konieczne jest przetwarzanie danych – w szczególności w zakresie prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości lub archiwizacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegający na możliwości podejmowania działań wskazanych w pkt. II lit. b-f powyżej.

Komu możemy udostępniać Twoje dane?

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy będziemy do tego zobowiązani lub uprawnieni na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza:

osoby obsługujące naszą infrastrukturę lub systemy informatyczne,

osoby zapewniające hosting danych,

podwykonawcy, za pomocą których możemy realizować zamówienia,

osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. kurierzy lub przewoźnicy, pośrednicy płatności, rzeczoznawcy uczestniczący w procedurach reklamacji),

osoby świadczące na naszą rzecz usługi audytorskie lub doradcze – np. w zakresie pomocy prawnej, podatkowej lub rachunkowej,

nabywcy wierzytelności, związanych z transakcjami zawieranymi za pomocą Serwisu – w przypadku, gdy zdecydujemy się na dokonanie zbycia takich wierzytelności, w szczególności z uwagi na istnienie znacznych zaległości płatniczych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Zależnie od podstawy przetwarzania – będzie to:

czas niezbędny do wykonania umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu, a także przedawnienia związanych z tym roszczeń,

czas trwania obowiązków prawnych, z których wynika konieczność przetwarzania Twoich danych,

czas istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu w przetwarzaniu danych.

Pamiętaj, że w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes – masz możliwość zgłoszenia sprzeciwu względem dalszego przetwarzania danych, zgodnie z pkt. 8 poniżej.

Konta w Serwisie i składanie zamówień za pomocą Konta

Jakie dane gromadzimy?

Dane niezbędne do rejestracji konta w Serwisie, w tym: imię i nazwisko, adres, adres wysyłki (jeżeli jest inny), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, login, hasło, a w przypadku przedsiębiorców – także NIP oraz nazwa firmy.

W jakim celu przetwarzamy dane?

W celu:

wykonania umowy o świadczenie usługi elektronicznej – w postaci założenia Konta w Serwisie,

wykonania zamówień złożonych za pomocą Konta, w tym: wysyłki powiązanych wiadomości email, wysyłki towaru na wskazany adres oraz obsługi ewentualnych reklamacji,

dopasowania treści Serwisu do Twoich upodobań, w zależności od czynności podejmowanych przez Ciebie w Serwisie – w tym w zakresie rekomendowanych towarów lub usług.

marketingu towarów lub usług NEWGARDEN, oferowanych w ramach Serwisu – w tym do informowania o treści naszej oferty, aktualnych promocjach, konkursach, programach lojalnościowych itd.,

prowadzeniu korespondencji za pomocą wszelkich znanych technologii, w tym: poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej (email) lub innych metod komunikacji (np. komunikatorów internetowych itd.).

tworzenia zestawień, analiz i statystyk – co obejmuje zwłaszcza badania marketingowe, analizy danych handlowych, planowanie rozwoju usług itd.

dochodzenia roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem że warunkuje możliwość rejestracji Konta w Serwisie i korzystanie z powiązanych funkcjonalności Serwisu.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

W oparciu o:

zawarte umowy, których przedmiot stanowi prowadzenie Konta w Serwisie, a także dostawa towarów lub świadczenie usług zamówionych za pośrednictwem Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

powszechnie obowiązujące przepisy, które nakładają na nas obowiązki prawne, dla realizacji których konieczne jest przetwarzanie danych – w szczególności w zakresie prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości lub archiwizacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegający na możliwości podejmowania działań wskazanych w pkt. II lit. c-g powyżej.

Komu możemy udostępniać Twoje dane?

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy będziemy do tego zobowiązani lub uprawnieni na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza:

osoby obsługujące naszą infrastrukturę lub systemy informatyczne,

osoby zapewniające hosting danych,

podwykonawcy, za pomocą których możemy realizować zamówienia,

osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. kurierzy lub przewoźnicy, pośrednicy płatności, rzeczoznawcy uczestniczący w procedurach reklamacji),

osoby świadczące na naszą rzecz usługi audytorskie lub doradcze – np. w zakresie pomocy prawnej, podatkowej lub rachunkowej,

nabywcy wierzytelności, związanych z transakcjami zawieranymi za pomocą Serwisu – w przypadku, gdy zdecydujemy się na dokonanie zbycia takich wierzytelności, w szczególności z uwagi na istnienie znacznych zaległości płatniczych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Zależnie od podstawy przetwarzania – będzie to:

czas niezbędny do wykonania umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu, a także przedawnienia związanych z tym roszczeń,

czas trwania obowiązków prawnych, z których wynika konieczność przetwarzania Twoich danych,

czas istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu w przetwarzaniu danych.

Pamiętaj, że w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes – masz możliwość zgłoszenia sprzeciwu względem dalszego przetwarzania danych, zgodnie z pkt. 8 poniżej

Pliki cookies

Polityka plików cookies stanowi załącznik w sekcji O cookies

Czy dane mogą być przetwarzane w procesach obejmujących zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie „kwalifikowane”?

Obecnie nie stosujemy żadnych operacji, w ramach których dochodziłoby do zautomatyzowanego podejmowania  decyzji wywołujących po stronie ich adresatów skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływających. W przypadku wdrożenia w przyszłości takich operacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych – zapewnimy ich zgodność ze właściwymi przepisami, w tym art. 22 RODO.

Czy Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Obecnie nie przewidujemy przekazywania Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Nie wykluczamy jednak, że w przyszłości możemy uznać to za zasadne. W takim wypadku, dane będą zabezpieczone w sposób wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności poprzez zastosowanie tzw. standardowych klauzul umownych (SCC).

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych?

Możesz wystąpić do nas w szczególności z wnioskiem o:

dostęp do przetwarzanych przez nas danych (w tym: informację o przetwarzaniu przez nas danych lub przekazanie kopii danych),

sprostowanie (poprawienie) danych,

ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych),

usunięcie danych (“prawo do bycia zapomnianym”),

przeniesienie danych do innego administratora.

Powyższe wnioski mogą być wysyłane w szczególności w sposób określony w pkt. 11 poniżej – i będą rozpatrywane zgodnie z właściwymi przepisami, w tym art. 15-20 RODO.

Prawo sprzeciwu

Niezależnie od powyższego, masz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Twoich danych, które realizowane jest w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. W takim wypadku:

jeżeli dane osobowe są przetwarzane na cele marketingu – niezwłocznie zaprzestaniemy takiego przetwarzania.

jeżeli podstawą przetwarzania danych jest interes innego rodzaju – zaprzestaniemy takiego przetwarzania, chyba że wykażemy: a) że wspomniany interes jest nadrzędny wobec Twoich interesów, praw i wolności lub też b) istnieje podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Prawo sprzeciwu może być realizowane w szczególności poprzez wysyłkę stosownego oświadczenia w sposób określony w pkt. 11 poniżej.

Skarga do organu nadzorczego

W przypadku gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza obowiązujące przepisy – masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe PUODO dostępne są w szczególności na witrynie https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

Miejsce publikacji oraz aktualizacje polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności może od czasu do czasu podlegać zmianom. Aktualna wersja polityki będzie każdorazowo dostępna przez cały czas na naszej stronie internetowej pod adresem: www.newgarden.pl.

Jak można się z nami skontaktować?

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych, można się z nami skontaktować telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie pod następującymi numerami i adresami:

IG Handel sp.  z o.o
Dmochowskiego 4/2
00-427 Warszawa
z dopiskiem: „ochrona danych osobowych”

tel. +48 535 084 610; e-mail: [email protected]